Đánh giá của Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng 6

Hay nhưng mà cốt truyện hơi khó hiểu, hơi ít cảnh hù doạ và jumbscare