Đánh giá của NaJun

NaJun 10

Film coi rất hay, rất mãn nhãn, nhìu tình huống bất ngờ