Đánh giá của Đỗ Hà Minh

Đỗ Hà Minh 10

chất lượng đúng như thương hiệu của bộ phim này