Đánh giá của Duong Dac Hung

Duong Dac Hung 7

Phòng chiếu thì nhỏ mà âm thanh quá lớn, điếc hết cả tai.