Đánh giá của 0783295707

0783295707 8

Nội dung ổn, màu sắc, âm thanh khá tốt, đánh được cảm xúc. Tuy nhiên cách giải quyết vấn đề hơi vội, kết nhanh dễ cụt hứng