Đánh giá của Mi18

Mi18 6

phim yếu tố jumpscare hay
các phần còn lại đều bình thường