Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 6

yếu tố hài là chính chứ plot bình thường