Đánh giá của 806764109664085

806764109664085 1

Phim rời rạc, lủng củng, diễn biến tâm lý nhân vật ko phù hợp.