Đánh giá của nguyễn tấn phát

nguyễn tấn phát 8

Phim chưa làm sợ lắm cũng hay nên 8đ