Đánh giá của Lord

Lord 8

Máu me và kịch tính đúng bản chất của dòng phim Alien.