Đánh giá của Tuấn Kipit

Tuấn Kipit 9

tuyệt vời, hài hước, hành động, kỹ xảo đều chất lượng và thỏa mãn.