Đánh giá của Bùi hà trâm anh

Bùi hà trâm anh 6

Không hay bằng Những Thiên Thần Của Charlie năm 2000