Đánh giá của Maii

Cốt truyện cũ kỹ, khó kết nối được cảm xúc, ít điểm nhấn.