Đánh giá của Maii

Maii 5

Cốt truyện cũ kỹ, khó kết nối được cảm xúc, ít điểm nhấn.