Đánh giá của VLynd

Một bộ phim khá đột biến của nền điện ảnh Hàn QUốc.