Đánh giá của Niz Lê

Niz Lê 10

Lần đầu DC làm 1 bộ ra trò với kỹ xảo và nội dung OK