Đánh giá của Bunya

Bunya 10

Ôi phim sợ kinh mà hay chết mất