Đánh giá của 959822867486631

959822867486631 8

Góc quay và kĩ xảo không thuyết phục lắm, có những khuất trong phim không giải quyết được.