Aquaman: Đế Vương Atlantis

Aquaman

14/12/2018

Producer

Mute

Mute

23/02/2018

Director, Writer

Đại Chiến Hai Thế Giới

Warcraft

10/06/2016

Director, Writer

Mật Mã Gốc

Source Code

29/04/2011

Director

Moon

Moon

TBA

Director, Writer