Cộng đồng

Mỹ Ngân 1

Nói chung là dở tới cuối chả hiểu thằng hề đâu ra, cảm giác như vừa quăng tiền!