Cộng đồng

Lê Thị Tuyết Hân 1

Phim dở ói. Không hiểu sao mấy rạp mua về chiếu nữa.

Ngọc Trần Đăng 1

Phim dở tệ hại

Đặng Tiến 1

nhảm nhí, 0.1 sao
Xem thêm các đánh giá khác