Cộng đồng

duongvalo 1

Lần đầu phải đăng nhập vào đánh giá cho bằng được 1 sao. Phim thảm họa theo cả 2 nghĩa.