Đánh giá của Duangpasong Souvanthone Thông

Hay lắm cho 10 từ 1 tiếng của phim r thích lắm