Đánh giá của Trương Hoàng Minh

Trương Hoàng Minh 1

Phim nhảm lắm, xem mà buồn ngủ, từ giờ thấy phim của Pháp là né ra