Đánh giá của Thanh Huyen Nguyen

Thanh Huyen Nguyen 10

Phim có giá trị nhân văn, hướng ta đến cách sống tốt đẹp hơn. Trong mỗi tầng địa ngục là một bài học về cách sống và giá trị sống của nhân vật cũng như của chính mỗi chúng ta.