Đánh giá của sadhorror.....

sadhorror..... 9

mở đầu tệ nội dung dài dòng còn đoạn sau cuốn lắm cực mê .