Đánh giá của Lê Thị Nhung

Lê Thị Nhung 9

Hình ảnh âm thanh đẹp
Nội dung nhẹ nhàng và nhân văn
Xem vui, phù hợp nhu cầu giải trí.