Đánh giá của Nguyễn Ngọc Thế Bảo

Nguyễn Ngọc Thế Bảo 1

đúng phim do Disney làm thì chỉ dành cho trẻ con, không có một chút ý nghĩa nào, coi xong không biết phim nó đang muốn truyền đạt cái gì, quá nhãm