Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Phim giải trí.
Tuy nhiên, 1 số tình tiết chưa thật sự được đẩy tới.