Đánh giá của Hoàng Linh

Hoàng Linh 10

Một cái kết buồn nhưng đẹp