Đánh giá của Đặng Trọng Nhân

Đặng Trọng Nhân 6

không xuất sắc như những lời đồn, cảnh kết quá yếu, phản diện tốt ở đoạn đầu và giữa đoạn kết vứt