Đánh giá của Trissica_Jonkers

Trissica_Jonkers 7

Ổn
Nhưng so với phần 1 thì chưa bằng
Còn nhiều yếu tố tiềm năng như chưa khai thác
Cũng như có nhiều yếu tố dư thừa