Đánh giá của VLynd

Nội dung dễ đoán, hài chọc cười đơn giản, hành động cũng bình thường, hồi giữa với cuối nghiêm túc hơn nên vớt vác được tẹo. Nhân vật theo lối mòn. Chung là không bằng phần 1.