Đánh giá của Nguyễn Minh Hậu

Nguyễn Minh Hậu 10

Chú Thái Hòa quá đỉnh mê chú quá ồi