Đánh giá của Lililicat

Lililicat 9

Là bộ phim ý nghiã nói về tình cha con. Phim nhẹ nhàng sâu lắng.