Đánh giá của kellicious

kellicious 9

Phim hay, diễn viên giỏi. Nhưng kết thúc phim chưa thật sự hay. Ăn đứt phim trạng quỳnh