Đánh giá của Trúc Trịnh

Trúc Trịnh 2

1 chữ thôi " dở "