Đánh giá của Van Le

Van Le 1

Phim dở nhất trong lịch sử đi xem phim.