Đánh giá của Nguyễn Phú

Nguyễn Phú 7

nói chung hay nhưng cảnh quay thì lộn xộn