Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 7

Không hay bằng mấy movie trước, nhưng được cái đồ họa đợt này đỉnh !