Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 3

Vì các review phim này hay mà mình đã đi coi. Phim quá là nhẹ và nhạt. Mặc dù mình cũng thích phim hoạt hình Nhật.