Đánh giá của Khiet

Khiet 10

Phim hay nhất tháng mà mình từng xem, kết thúc thỏa mãn, tình tiết khó đoán, đặc biệt là nam chính.