Đánh giá của Minh Nguyenn

Minh Nguyenn 9

Không bao giờ thất vọng phim rạp nào mà có Thái Hoà hay tuyệt!