Đánh giá của Vasse

Vasse 10

Thích lắm luôn ấy. Mặc dù Shinsuke không được đẹp TT