Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 6

Nội dung có nhiều ý nghĩa lồng ghép. Hình ảnh có vui nhộn. Nhưng có vẻ chỉ hợp cho trẻ con là chính. Thoại nhảm quá nhiều, thiếu chắt lọc, nếu không có sự đầu tư thêm về đồ họa chắc sẽ ngang với những hoạt hình chiếu đại trà xem cho vui.