Đánh giá của Quang Minh

Quang Minh 6

tạm ổn, kém hơn 2 phần trước