Đánh giá của tuanutan98

tuanutan98 4

Phần tệ nhất trong 4 phần Insidious, mong phần 5 sẽ cố gắng và thuyết phục hơn trong nối tiếp phần 2