Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 9

Mình thích thông điệp của bộ phim.
Sức mạnh của tình yêu thương sẽ giúp ta vượt qua sự dữ.