Đánh giá của Legolas

Legolas 10

Không cần quá nhiều màn đánh đấm khi Diệp Vấn 1-2 đã có thừa. Diệp Vấn 3 là một phần kết tuyệt vời!