Đánh giá của Phan Hậu

Phan Hậu 5

không biết sao với mấy bạn chứ mình thấy kết nó chả dính dáng tới mở đầu phim sao sao á